Cele projektu

Celem głównym jest rozwój kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych oraz ratowników medycznych w obszarze istotnym dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, jakim jest hipotermia. Dzięki przewidzianemu w ramach projektu doskonaleniu zawodowemu dyspozytorów medycznych oraz ratowników medycznych, nastąpi rozwój kompetencji zawodowych oraz kwalifikacji tej grupy zawodowej.

Oś Priorytetowa V Wsparcie obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Realizacja projektu: 01.10.2018 – 30.09.2020

Grupa docelowa/uczestnicy projektu:

Grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu stanowią „przedstawiciele innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”, zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia i wykonujący czynności zawodowe dyspozytora medycznego lub ratownika medycznego. Projekt skierowany jest do wszystkich dyspozytorów medycznych oraz ratowników medycznych, bez ograniczeń wiekowych, związanych z płcią oraz zajmowanym stanowiskiem.

W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące na stanowisku dyspozytora, kierownika lub członka wyjazdowego zespołu ratunkowego, a także ratownicy pracujący w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) oraz izby przyjęć (IP).

Działania w ramach projektu:

  1. Rekrutacja uczestników szkoleń – rejestracja poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy
  2. Przeprowadzenie egzaminów wstępnych oraz postępowania kwalifikacyjnego dla uczestników szkolenia zgodnie z określonymi kryteriami włączenia
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla dyspozytorów medycznych oraz ratowników medycznych podnoszących kompetencje zawodowe w zakresie postępowania z pacjentem w hipotermii
  4. Przeprowadzenie egzaminów końcowych dla uczestników celem sprawdzenia efektów kształcenia
  5. Szkolenie recertyfikacyjne oparte o e-learning

Terminy szkoleń:

Łącznie w ramach projektu planowanych jest 20 edycji szkoleń, które zostaną zrealizowane w dwóch seriach:

  1. I seria w okresie od 01.02.2019 do 30.09.2019 – (przeprowadzonych zostanie 10 edycji kursu, w każdej weźmie udział 24 osoby)
  2. II seria w okresie – od 01.01.2020 do 30.06.2020 – (przeprowadzonych zostanie 10 edycji kursu, w każdej weźmie udział 24 osoby)

Szkolenia podzielone będą na część teoretyczną dotyczącą hipotermii oraz część praktyczną z wykorzystaniem stacji ćwiczeniowych. W trakcie części praktycznej zastosowana zostanie symulacja medyczna o charakterze tzw. real action training. Program szkolenia został sformułowany w języku efektów kształcenia w dwóch stopniach szczegółowości, w oparciu o Evidence Based Medicine (EBM) i zapewnia wsparcie edukacyjne oparte na twardych podstawach naukowych, odnosząc się wyłącznie do tematyki medycznej.

Na zakończenie uczestnictwa w kursie stacjonarnym planowana jest walidacja nowo nabytych kompetencji, złożona z egzaminu pisemnego (test) oraz praktycznego. Każdy z uczestników zostanie poproszony o uzupełnienie ankiety oceniającej szkolenie oraz zobligowany do przystąpienie do internetowego kursu recertyfikacyjnego w terminie do 3 miesięcy od ukończenia kursu stacjonarnego.

Planowane efekty projektu:

Realizacja projektu spowoduje podniesienie wiedzy dużej grupy dyspozytorów medycznych oraz ratowników medycznych w dziedzinie wczesnej detekcji hipotermii i kwalifikacji poszkodowanych do leczenia metodą krążenia pozaustrojowego dzięki czemu, pośrednio przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności pacjentów, niepełnosprawności, komplikacji zdrowotnych czy też wyłączenia z rynku pracy osób dotkniętych tym zjawiskiem.

Wartość projektu: 1 685 180,64 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 420 270,24 zł
Koordynator projektu: dr hab. n.med. Tomasz Darocha